Autor: ADMIN

POZOR! Jarné vypaľovanie

Vážení občania !

Jarné slnečné počasie zvádza hlavne záhradkárov k zvýšenej aktivite spojenej s upratovaním svojich pozemkov. Žiaľ, mnohí si odstraňovanie suchých trávnatých a krovinatých porastov uľahčujú vypaľovaním čistených plôch.

Z uvedeného dôvodu chceme upozorniť občanov na dodržiavanie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Fyzická osoba nesmie :
– Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Pri porušení uvedených ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi sa voči fyzickým osobám bude postupovať podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a to uložením pokuty pre fyzickú osobu až do výšky 331 €.

Naším spoločným cieľom je dodržať uvedené právne predpisy o ochrane pred požiarmi a tým chrániť zdravie našich spoluobčanov, ich majetky a prírodu okolo nás.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Dňa 8. júna 2024, v sobotu sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu.

Ponuka práce

POZOR! Došlo k zmene termínu výberového konania, namiesto 15.2. 2024 bude 21.2.2024 o 9:30 hodine.

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (2024)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

Vykurovanie – informácie pre občanov

Vážení občania,

s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

Touto cestou Vás chceme upozorniť na potrebu skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu a dbať na ich kontrolu počas prevádzky.

Do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovanie domáceho odpadu, či plastu zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia. V tesnej blízkosti krbov, kachlí a kotlov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky, ktoré môžu byť zapálené od odletených žeravých častíc.

Je potrebné dbať na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 Kw, musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá

b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov.

Ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniami alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej ako je kominár alebo revízny technik komínov.

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami, nechajte to na odborníka – kominára

Preklad