Správy

HASIČI VARUJÚ

V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare suchej trávy, krovín, lesných porastov, ale aj odpadov. Horúce letné počasie a sucho výrazne napomáhajú vzniku a šíreniu požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíš už 6.6.2022 vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a informovalo o tom občanov prostredníctvom obecných úradov a médií.

Vyzývame občanov k zvýšenej opatrnosti pri manipulácii s otvoreným ohňom a upozorňujeme, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je zakázané akékoľvek spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve!

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € , resp. v blokovom konaní do výšky 100 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €.

Hasiči budú v spolupráci s políciou a dobrovoľnou požiarnou ochranou vykonávať hliadkovaciu činnosť na území okresu Veľký Krtíš a každé zistené porušenie zákona o ochrane pred požiarmi bude postihované v zmysle tohto zákona.

Preklad