Správy

Upozornenie od Hasičského a záchranného zboru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi za účelom dôsledného zabezpečenia ochrany pred požiarmi upozorňuje občanov :

Na základe zákona o ochrane pred požiarmi fyzická osoba nesmie

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Pri porušení uvedených ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi sa voči fyzickým osobám bude postupovať uložením pokuty až do výšky 331,- eur.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Vás upozorňuje, že horľavé látky je potrebné pred začatím spaľovania uložiť do upravených hromád mimo požiarne nebezpečného priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo uložených horľavých materiálov.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia môžu spaľovať horľavé látky a voľnom priestranstve len po splnení opatrení uvedených vo vyhláške o požiarnej prevencii.

Nesplnením týchto podmienok okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru túto činnosť zakáže a uloží pokutu až do výšky 16 596 eur.

Vážení spoluobčania !

Naším spoločným cieľom je dodržať uvedené právne predpisy o ochrane pred požiarmi a tým chrániť zdravie našich spoluobčanov ich majetky a prírodu okolo nás.

Preklad