Projekty

Miestna občianska a preventívna služba v obci Kosihovce


Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity

Trvanie projektu: august 2023 – január 2029


Materská škola Kosihovce – vybavenie

Projekt „Materská škola Kosihovce -vybavenie“ je realizovaný obcou Kosihovce cez MAS Hontianske Poiplie s využitím zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Integrovaného regionálneho operačného programu.

Cieľom projektu je dovybaviť kuchynskú časť Materskej školy a taktiež zmodernizovať vybavenie tried novším a modernejším zariadením. Projekt priamo reflektuje na potreby inovácií a riešenia problémov vo vidieckych oblastiach. Špecifickým cieľom projektu je zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. Naplnenie cieľov projektu dosiahneme realizáciou aktivity, skvalitnením a rozšírením kapacít predškolských zariadení.

Miesto realizácie: Miestom realizácie projektu je obec Kosihovce 194, parcelné číslo 118

Výška podpory je maximálne 50 000,00 €

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 52 631,58 €


Obnova miestnych komunikácií a chodník v obci Kosihovce

Preklad