Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č.18/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019.
Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Ďalšie informácie k voľbám nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR: 
http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky

Dokumenty na stiahnutie:
Rozhodnutie
Informácia o podm. voliť MJ.docx
Informácia o podmienkach práva voliť SJ.docx
Informácia o podm. práva voliť.docx


EP19_InformáciaA5.pdf
EP19_InformáciaA5.docx
2019_028.pdf

Preklad